Why did you stay in Ukraine?

commercials

Camera: Haievskyi Anatolii, Maksym Rudenko, Iryna Rybakova

Editing: Vasyl Sai

Music: Mykyta Moiseev

Sound: Andriy Rogachov